Các kế hoạch phân phối của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Indiana | Quận Elkhart

Các kế hoạch phân phối của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Indiana |  Quận Elkhart

GOSHEN – Ngân hàng Thực phẩm Bắc Indiana đang tiếp tục các đợt phân phối thực phẩm lưu động vào tháng Ba, bao gồm một đợt ở Quận Elkhart.

Các mặt hàng thực phẩm được cung cấp miễn phí trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước trong khi nguồn cung cấp hết cho những người cần hỗ trợ thực phẩm. Mỗi hộ gia đình được phép sử dụng một hộp.

Trang này yêu cầu JavaScript.

Javascript là cần thiết để bạn phát nội dung cao cấp. Vui lòng kích hoạt nó trong cài đặt trình duyệt của bạn.

kAm% 9: DH: == 36 2 5C: G6 E9CF 5: DEC: 3FE: @?]! 2CE: 4: A2? ED 2C6 2D<65 E@ C6>2:? 😕 E96: C G69: 4 = 6 2? 5 @ A6? E96: C ECF?< E@ C646:G6 :E6>D]p? 2C62:? E96 = @ EH: == 36 2G2: = 23 = 6 E @ = @ 25: E6> D: 7 E96 ECF? <5 @ 6D? @E @ A6?]K ^ Am

kAmw6C6 2C6 E96 5: DEC: 3FE: @? = @ 42E: @? D W2 == E:> 6D 2C6 = @ 42 = Xik ^ Am

kAmt =<92CE r@F?EJi `` 2]>]E @ `A]>][ (65?6D52J[ |2C49 aj $96A96C5’D r@G6[ `_`_ t] |: D92H2 <2 # @ 25[ t=<92CEj E9:D 5:DEC:3FE:@? H:== D6CG6 a__ 9@FD69@=5Dk^Am

kAm$E] y @ D6A9 r @ F? EJi “ 2]>]E @ `A]>](65? 6D52J[ |2C49 hj ~K2C<’D !2H? !2C<:?8 {@E[ `__e $] | 6CC: 7: 6 = 5 pG6][ |:D92H2<2j E9:D 5:DEC:3FE:@? H:== D6CG6 ad_ 9@FD69@=5Dk^Am

kAm{2!@CE6 r@F?EJi `_ 2]>]E @? @@? % 9FCD52J[ |2C49 `_[ u:CDE r9FC49 @7 v@5[ a_a_ t] {:? 4 @ =? H2J[ {2!@CE6Ej E9:D 5:DEC:3FE:@? H:== D6CG6 a__ 9@FD69@=5Dk^Am

kAmz@D4:FD<@ r@F?EJi `_ 2]>]E @? @@? uc: 52J[ |2C49 “j u:CDE q2AE:DE r9FC49[ ag`h !2EE6CD@? #@25[ (2CD2Hj E9:D 5:DEC:3FE:@? H:== D6CG6 a__ 9@FD69@=5Dk^Am

kAm$E2C<6 r@F?EJi `_ 2]>]E @? @@? (65? 6D52J[ |2C49 `ej z?@I &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ a_` $9:6=5 $E][ z?@Ij E9:D 5:DEC:3FE:@? H:== D6CG6 a__ 9@FD69@=5Dk^Am

kAm|2CD92== r@F?EJi `_ 2]>]E @? @@? | @? 52J[ |2C49 a`j !=J>@FE9 !2C<D s6A2CE>6?E[ `e__ }] |: 49: 82? $ E][ !=J>@FE9j E9:D 5:DEC:3FE:@? H:== D6CG6 `d_ 9@FD69@=5Dk^Am

kAmp== AC@8C2> 4@DED[ Safa[`b_[ 7@C %96 t>6C86?4J u@@5 pDD:DE2?46 !C@8C2> W%tup!X 2C6 7:?2?465 H:E9 7656C2= 7F?5D]k ^ am

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.